Biden memilih Samantha Power, mantan utusan PBB, untuk pos bantuan

Biden memilih Samantha Power, mantan utusan PBB, untuk pos bantuan AS